RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

TP 6 – Juhtimine

Projekti juhtimise tööpakett TP6 tagab kõikide tööpakettide koordineeritud koostöö ja omavahelise suhtluse ning igapäevase suhtluse tellijatega. Tööpaketi eesmärk on tagada uuringu metoodiline terviklikkus, tulemuste kvaliteet, tulemuste levitamine ja kommunikatsioon, tegevus- ja ajakavast kinnipidamine ning projekti üldine sujuv toimimine.

Uuringu tegevuste juhtimiseks ja koostöö tagamiseks on moodustatud projekti juhtkomisjon, kuhu kuuluvad kõikide tööpakettide juhid ning Tellijate (Siseministeerium, Rahandusministeerium) ja KOV liitude ja ETAG esindajad. Juhtkomisjon (a) tagab, et projekti tegevused vastavad lähteülesandes ning uuringupakkumises toodud eesmärkidele, (b) otsustab iga etapi lõpus eelmise etapi tulemuste põhjal järgmise etapi täpsustatud uurimisküsimused, -eesmärgid ja -tegevused ning (c) jälgib, et projekt püsiks ajakavas ja eelarve oleks kasutatud eesmärgipäraselt. Juhtkomisjon võimaldab kindlustada tellija ja pakkuja vahelise järjepideva mõistmise uuringu kulgemise ja eesmärkide saavutamisest.

Projekti juhtimine: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond (konsortsiumi juht Raul Eamets), Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut (kaasjuht Tiit Tammaru) ja  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE (uuringu koordinaator Kaidi Nõmmela)