RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

TP 5 – Sobivamate lahenduste testimine ja poliitikaettepanekute koostamine

Uuring kulmineerub viiendas tööpapaketis Eestile sobivaima lahenduse leidmisele ja poliitikasoovituste sõnastamisele. Tööpaketi raames vastame järgmistele uurimisküsimustele:

  1. Milline on väljatöötatud lahenduste rakendatavus ja sobivus?
  2. Millised on huvirühmade ning laiema avalikkuse hoiakud ja seisukohad lahenduste ja rakendamise ettepanekute osas?
  3. Millised on lahenduste rakendamiseks vajalikud ettepanekud?

Selgitame, milliseid muudatusi ja tegevusi on eri valdkondades vaja ellu viia pakutud lahenduste rakendamiseks ning sõnastame ettepanekud vajalikeks valdkondade poliitikakujundamiseks.

Esimene suund (TP5-1) keskendub väljatöötatud lahenduste rakendatavuse testimisele, seda nii tehniliselt kui sisuliselt. Vastamaks esimesele tööpaketi küsimusele keskendume registriandmete (nii elukohad kui elektroonsed aadressid) parandamise lahendusteede vaagimisele nii (a) olemasolevatele andmekogudele ehk registrite alusel, (b) alternatiivsetele andmekogudele ehk peamiselt mobiilpositsioneerimise andmete alusel kui (c) inimeste registreerimiskäitumise muutumise alusel.

Teine suund (TP5-2) keskendub erinevate huvirühmade ning laiema avalikkuse hoiakute ja seisukohade kaardistamisele lahenduste ja rakendamise ettepanekute osas. Selleks, et tulemusi testida ning inimeste registreerimiskäitumist parandada, kaasatakse viiendas tööpaketis alltöövõtjana suurte kogemustega meedia- ja kommunikatsioonifirma, kelle ülesandeks jääb peamiselt TP3 ja ka TP4 tulemuste põhjal meedia- ja kommunikatsiooniplaani välja töötamine, testimine ja tulemuslikkuse hindamine sellest, millised on erinevate huvirühmade (poliitikud ja KOV-d) ja eelkõige laiema avalikkuse hoiakud ja seisukohad pakutavate lahenduste ja rakendusettepanekute osas.

Kolmas suund (TP5-3) kulmineerub poliitikaettepanekute sõnastamisega, mida toetavad kõik uuringu projekti raames läbi viidud analüüsid ja materjalid.

Vastutav täitja: Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituut (juht Tiit Tammaru)